Lederutvikling

Fokus på virksomheten - mål og retning.Ledertrening er ikke hvilken som helst trening for ledere, men en trening som er spesifikk for ditt lederteam!

Jeg har arbeidet med lederutvikling og endringsledelse på topp- og mellomledernivå i internasjonale miljøer og i ulike norske bedrifter innenfor IT, salg, offshore, logistikk, produksjon, konsulentbransjen, kriminal- og omsorgsektoren.

Ledertreningen starter med å bevisstgjøre og forsterke de gode egenskapene og ferdighetene som finnes i lederteamet. Prosessen foregår over tid for å få ønsket effekt. En effektiv prestasjonskultur er avgjørende for at lederteamet skal nå sine mål. Når vi sammen bygger en effektiv lederkultur så innebærer det også å utfordre og endre innlærte mønstre som ikke er effektive.

I ledertreningen er det gjerne 3 forhold som vektes og hva som får hovedfokus varierer i ulike organisasjoner.

1. Fokus på det relasjonelle & samhandling

- Ansvar og roller mellom ledere, medarbeidere og annet personell.
- Innsikt, forståelse og aksept for forskjellighet i gruppen
- Oppgaveløsing og effektiv kommunikasjon mellom de involverte.

2. Fokus på virksomheten - mål og retning

- Bygge en felles forståelse og forpliktelse for prioriterte oppgaver.
- Strategier og mål i forhold virksomheten og hva gruppen prioriterer å spisse det inn mot.
- Oppgaver og funksjon for alle. Roller og rolleforståelse.
- Arbeidsform og prioriteringer

3. Fokus på utvikling og endringsledelse

- Erkjennelse av at utvikling er fornyelse og innebærer både strukturell og personlig endring
- Forsterke evne til læring og forbedring i lederteamet
- Evaluering av arbeidsmåter og resultater
- Forståelse av hva endring og transisjon er, og innlæring av ferdigheter i endringsledelse

Vi lager interne spilleregler og samstemmer forventningene i ledergruppen. Deretter jobber vi målrettet med konkrete utfordringer dere har.Utvikling av deg eller ledergruppen skjer parallelt med at vi løser konkrete utfordringer for din bedrift.

Lederteam prosesser starter ofte i en fase hvor bedriften befinner seg i eller planlegger en endring. Hyppige skiftninger i marked og eierskap øker behovet for høy kompetanse på endringsledelse. Et lederteam med høy endringskompetanse er nøkkelen til vellykkede endringsprosesser. Lederteamet skal initiere, motivere, og gå foran i ord og handling samt gi tydelig retning for hvordan det skal jobbes.

Lederutvikling innebærer også personlig endring. Det betyr å bli enda mer bevisst dine styrker og hvordan du bruker dem strategisk i daglig arbeid. Sammen bevisstgjør vi din lederstil og hvordan du utvikler den til det beste for teamet. Lederutvikling bør oppleves utfordrende, utviklende, spennende og morsomt.

Å bli en enda bedre leder betyr ikke at du skal forandre din personlighet, snarere bli mer bevisst på hvordan du bruker dine beste egenskaper, og i tillegg utvikler noen egenskaper du kanskje ikke trodde du hadde!